about11

אגודת נוער שוחר משפט עברי נוסדה בקיץ תשמ "ח (אוגוסט 1988 ( כדי לבסס את תודעת כיבוד החוק והמשפט בישראל ולקרב את הציבור הישראלי ובני נוער בפרט ליסודות המשפט העברי וערכיו: חירות , צדק, יושר, שלום ושלטון החוק . הדמוקרטיה, כידוע, איננה עניין של בחירות לכנסת בלבד. היא גם, ואולי בעיקר, שיטת ממשל המבטאת מערכת של ערכים המכוונים את אורח- החיים של היחיד ושל הכלל . עיקרון שלטון החוק, שמירתו וכיבודו הוא אחד מאבני היסוד של המשטר הדמוקרטי. אי אפשר לשמור על החוק ולכבדו בדרך נאותה אלא מתוך ידיעת עקרונותיו . ידיעת החוק והמשפט אינה מן הקלות בפרט בתקופתנו בה מלאכת החקיקה והשפוט היא בעלת ממדים רבים, מורכבים ומסובכים. למרות קושי זה, אין החברה רשאית לוותר על הקניית ערכי החוק וידיעת המשפט לציבור הרחב ובעיקר לאזרחיה הצעירים . בעולמו וביצירתו של המשפט העברי באו לידי ביטוי כמה וכמה מסגולותיה של אומתנו – חריפות מחשבה ועיונים שכליים, אורח חיים ומשפט , ערכי מוסר וצדק, דרכי הגות ועיונים פילוסופיים, ועל כולם רצון ויכולת בלתי נדלים של יצירה והמשכיות המשפט העברי, חשיבות מרובה נועדה לו, שהרי הלכותיה של אומתנו הן גם הליכותיה . חשוב גם להצביע על דרכי קליטתו של המשפט העברי במערכת משפטה של מדינת ישראל. חשיבות זו עולה לאור חוק יסודות המשפט, תש״מ.